Řízení vodního a palivového hospodářství – MALEDIVY

Řízení vodního a palivového hospodářství – MALEDIVY

Po vybudování páteřní optické sítě v soukromém resortu Velaa na maledivském ostrově Fushivelavaru, vyhrála naše společnost lukrativní zakázku na zavedení automatizovaného a kontrolního systému vodního a palivového hospodářství v témže luxusním maledivském resortu. Úspěšně jsme zde realizovali námi vyvinutý systém s názvem Island-Systems.

Základním prvkem Island-Systems je hlavní kontrolní jednotka spolu s vedlejšími kontrolními jednotkami, které z připojených měřicích technologií (hladinoměry, průtokoměry, senzory zatopení apod.) zpracovávají výstupní data a funkční stavy. K systému jsou připojeny průmyslové zobrazovací dotykové panely s naším vizualizačním software, který je navržen i pro zobrazování v mobilních zařízeních (tablety, smartphones).

Měřicí a kontrolní část Island-Systems

Jediným zdrojem vody na ostrově je mořská voda z oceánu a ostrovních vrtů. Mořská voda prochází procesem odsolení tzv. reverzní osmózou jehož výsledkem je pitná voda, následně uložená a ošetřovaná v několika tancích, odkud je pak distribuována do objektů po celém ostrově.

Dalším procesem je čištění odpadních vod, svedených z jímek každého objektu do hlavní podzemní nádrže s odpadní vodou, odkud je tato odpadní voda následně čerpána do čističky odpadních vod a jako vyčištěná je poté čerpána do podzemní nádrže, odkud je tato recyklovaná voda distribuována do objektů na ostrově pro užitkové účely a nebo pro zavlažování zeleně a golfového hřiště.

Paralelní součástí vodního hospodářství jsou palivové zásoby a jejich distribuce pro generátory, spalovnu a lodní čerpací stanici. Tyto pohonné hmoty jsou odebírány z tankerů.

  • funkční stavy ventilů a čerpadel – mořské vody, odpadní vody z objektů, čističky odpadních vod a pohonných hmot z tankerů.
  • měření hladin v sedimentačních nádržích před odsolením a objemu výroby pitné vody z odsolovacích stanic.
  • funkční stavy hladinoměrů, měření hladin a výpočet objemů v zásobních nádržích s palivem, pitnou vodou a hladin v podzemních nádržích s odpadní a recyklovanou vodou – zobrazení historie naměřených dat zásob vody a paliva.
  • funkční stavy distribučních čerpadel a ventilů, měření průtoků distribuovaného paliva a pitné, recyklované a zavlažovací vody – zobrazení historie naměřených dat spotřeby paliva a vod.

Získávání, uchovávání zásob a distribuce jak vody tak také pohonných hmot jsou pod stálým dohledem automatizační části systému:

  • Pokud se zásoby pitné vody nastaveným hraničním hodnotám minima či maxima, dává systém odezvu pro úpravu režimu získávání mořské vody a pro následný proces odsolení.
  • V podzemní nádrži s recyklovanou vodou je určitá část určena jako zásoba požární vody, která nesmí nikdy klesnout pod zadanou minimální hodnotu. Tento pokles je systémem automaticky kompenzován ze zásob pitné vody.
  • Zavlažování ostrovní zeleně a golfového hřiště je také spouštěno automaticky, na základě zadaného časového rozvrhu a pod podmínkou dostatečných zásob recyklované vody.
  • Čerpání paliva z tankeru je automaticky řízeno podle množství paliva v zásobních nádržích. Automaticky je rovněž řízeno zásobování lodní čerpací stanice ze zásobních nádrží.
2019-09-25T10:57:17+00:00